Girls Get Equal in Vietnam | Plan International Skip to main content

Girls Get Equal in Vietnam

247 journey for Girls Get Equal

247 Journey was launched on March 2019 by Plan International Vietnam. It is the series of events and programmes which will promote the #GirlsGetEqual campaign across the country and demand equal power, freedom and representation for girls.

  • 90
    sự kiện chính từ tháng 3 tới tháng 10 năm 2019 tại Việt Nam
  • 122,000
    người được tiếp cận trực tiếp
  • 10
    dự án thuộc chiến dịch Em gái Bình đẳng