Thông tin bản quyền

Bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác của tất cả các tài liệu trên trang web này do Plan International giữ hoặc được cấp phép cho Plan International, trừ khi có quy định khác.

Tất cả các quyền đối với tất cả các văn bản, hình ảnh và tài liệu xuất hiện trên trang web này đều được bảo lưu.

Bạn chỉ có thể đọc và tải xuống tài liệu (toàn bộ) vì mục đích sử dụng cá nhân, với điều kiện bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho trang web này.

Bạn không được phép thay đổi, đăng lại hoặc bán bất kỳ tài liệu nào mà không được phép.

Việc sử dụng hoặc xuất bản cho mục đích thương mại đối với tất cả hoặc bất kỳ tài liệu nào được đăng tải và việc sử dụng bất kỳ biểu tượng nào của Plan International mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Plan International đều bị nghiêm cấm.

Bạn có thể xin phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang này qua email info@plan-international.org.

Nếu bạn yêu cầu thành công, xin hãy cân nhắc đóng góp cho hoạt động của Plan International bằng một khoản tài trợ.

Share