Các điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Việc sử dụng trang web này được đảm bảo bởi Plan (Plan Limited) và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau:

  1. Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đặt ra dưới đây.
  2. Bạn đồng ý chỉ sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và không xâm phạm quyền của Plan hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nhà tài trợ nào của Plan hoặc bất kỳ trẻ em được bảo trợ nào) hoặc việc sử dụng trang web của bất kỳ bên thứ ba nào.
  3. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, Plan sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phái sinh, bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web.
  4. Plan có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng tải trực tuyến các thay đổi trong phần “Điều khoản và Điều kiện” này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã sửa đổi.
  5. Plan không đảm bảo rằng các phương tiện và chức năng của trang web sẽ không bị lỗi hoặc không bị gián đoạn, rằng trang web hoặc máy chủ cung cấp cho bạn không có vi-rút hoặc không bị lỗi, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc nội dung trên trang web là chính xác hay đầy đủ.
  6. Plan không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang Internet bên ngoài được liên kết đến hoặc trích dẫn trên trang này.
  7. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào mà bạn truyền hoặc đăng trên bất kỳ khu vực công cộng nào của trang web này sẽ được coi là thông tin không bí mật và không độc quyền trừ khi Plan có quy định khác. Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ mà không cần thông báo trước đối với bất kỳ tài liệu nào được đăng ở bất kỳ khu vực công cộng nào của trang web.
  8. Bạn được khuyến cáo rằng, để tôn trọng quyền riêng tư của những trẻ em mà chúng tôi làm việc cùng, những bức ảnh và tên được sử dụng trên trang web này không nhất thiết là tên và hình ảnh của những đứa trẻ thực sự có liên quan.
  9. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales. Mọi tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Anh và xứ Wales.

Nếu bạn không chấp nhận toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện trên, bạn phải ngừng sử dụng trang web này ngay lập tức. Chúng tôi bảo lưu quyền ngăn bạn truy cập trang web này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác của chúng tôi, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào.

Plan Limited
Công ty TNHH đã đăng ký tại Anh số 03001663.
Văn phòng đăng ký: Tòa án Dukes, Khu nhà A, Phố Duke, Woking, Surrey GU21 5BH, Vương quốc Anh
Plan Limited là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Plan International, Inc. (một công ty phi lợi nhuận được đăng ký tại Bang New York, Hoa Kỳ)

Share